We use our own and third-party cookies to enable the services provided on our website to function, and to conduct analysis of users’ browsing habits. By clicking the “ACCEPT” button you consent to these cookies. For more information, or to find out how to change the settings, click on More information. more information

News

Return to news

25 May 2021

Publicat al BOE el nou ADR 2021

El text esmenat de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2021) s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 13 d'abril, que va entrar en vigor, de manera general i per a Espanya, l'1 de gener de 2021 i que serà d'obligatori compliment a partir de juliol de 2021. Fins a aquesta última data, es podrà aplicar l'ADR 2019 o l'ADR 2021.

L'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) va tenir lloc a Ginebra el 30 de setembre de 1957 i va entrar en vigor el 29 de gener de 1968. L'adhesió d'Espanya a l'ADR es va produir el 22 de novembre de 1972 i va entrar en vigor per al nostre país el 22 de desembre de 1972.

Els Annexos A i B de l'ADR s'actualitzen mitjançant esmenes cada dos anys. L'ADR 2021 que ara s'ha publicat és el text esmenat de l'ADR 2019, a què se li han afegit les esmenes aprovades pel Grup de treball de transports de mercaderies perilloses de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (CEPE).

Principals novetats de l'ADR 2021

Desapareix la mesura transitòria de l'apartat 1.6.1.36. Tots els certificats ADR han de complir els requisits de l'apartat 8.2.2.8.5.

El descarregador de mercaderies perilloses també ha de presentar l'informe sobre accidents amb mercaderies perilloses.

S'inclou la definició de "deixalles clíniques" com "els derivats del tractament veterinari d'animals, del tractament mèdic d'éssers humans o de la investigació biològica".

S'afegeix un nou número d'identificació de perill per als panells taronja: "836: matèria corrosiva o matèries dèbilment corrosives i inflamables (punt d'inflamació de 23 ºC a 60 ºC, inclosos els valors límits) i tòxica".

En la informació de la Carta de Porte es puntualitza:
La quantitat transportada en la carta de porte s'ha d'expressar en volum, en massa bruta o en massa neta, segons el cas.

Si la matèria transportada disposa de la menció "(-)" a la columna 15 de la taula A, el que significa que cap categoria de transport és afectada com codi de pas per túnels, caldrà posar aquest símbol en la carta de porte.

Es publicaran a la pàgina web de l'ONU els models de certificats ADR de formació del conductor de cada país contractant. Les parts contractants han de facilitar a la secretaria de la CEE-ONU un exemple-tipus de cada certificat que emetin a nivell nacional i facilitaran les notes explicatives que permetin verificar la conformitat dels certificats amb l'exemple-tipus proporcionat.

Els embalums es carregaran preferiblement en vehicles descoberts o ventilats o en contenidors oberts o ventilats. Si això no és possible i els embalums es carreguen en altres vehicles coberts o contenidors tancats, s'impedirà l'intercanvi de gasos entre el compartiment de càrrega i la cabina del conductor, i les portes de càrrega d'aquests vehicles o contenidors es marcaran com s'indica a continuació, amb una mida de lletra d'almenys 25 mm d'altura:

"ATENCIÓ / SENSE VENTILACIÓ / OBRIR AMB COMPTE".

Es prohibeix la utilització d'un vehicle per al transport de mercaderies perilloses quan hagi passat la data expiració nominal del seu certificat d'aprovació, fins que obtingui un nou certificat d'aprovació vàlid.

Poden comprovar el text complet de la publicació en el següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5779.pdf

Els nostres especialistes en ADR a la vostra disposició per aclarir-li qualsevol dubte: https://www.coraltransports.com/productes-quimics/transport-adr/